قیمت هر شب با صبحانه بوفه:۳۰۰/۰۰۰ تومان

امکاناضافه کردن یک تخت اضافه دارد

در اتاق های رؤیایی هتل بوستان که خاطره فصول را زنده می کند، میزبان شما هستیم. در هتل بوستان سرعین با رنگ و احساس فصل ها محیطی دلپذیر را فراهم کرده ایم .در اتاق های رؤیایی هتل بوستان که خاطره فصول را زنده می کند، میزبان شما هستیم. در هتل بوستان سرعین با رنگ و احساس فصل ها محیطی دلپذیر را فراهم کرده ایم .

چهار رنگ سال میزبان شما هستند.